Organizácie

Energetické riešenia, čistá energia, „zelené“ offsety a „zelené“ lokálne projekty pre udržateľnú budúcnosť.
Vždy sme išli cestou inovatívnych riešení a zákazníci to s odstupom času veľmi oceňujú.

Malý a Stredný podnik (MSP) tvoria až 99% podnikateľských subjektov, preto Carbon Free s.r.o. (CF) vytvorila ekonomicky zaujímavé služby smerujúce k úplným 0 emisiám (stratégia CO2 Zero) a úspešnému ESG hodnoteniu.

Nová smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (tzv. smernica CSRD, čo je skratkou pre „Corporate Sustainability Reporting Directive“), vstúpila do platnosti 5. januára 2023. Keďže ide o smernicu, jej obsah musí byť začlenený do vnútroštátnej legislatívy každej krajiny Európskej únie. To znamená, že každý MSP bude musieť ESG report vytvárať už najneskôr za rok 2026, ak chce mať výhodné financovanie v bankách, výhodné poistenie, dodávať svoje služby veľkým spoločnostiam, zúčastňovať sa na verejných obstarávaniach a iným v budúcnosti požadovaných verejných činnostiach. Tu je dôležitá aj spoločenská zodpovednosť a vôľa urobiť niečo viac ako požadované.

Rozdelenie týchto podnikov :

Mikro podnik

1-9 zamestnancov a obrat do 2mil. EUR

Malý podnik

10-49 zamestnancov a obrat do 10mil. EUR

Stredný podnik

50-249 zamestnnacov a obrat do 50mil. EUR

Pre Mikropodniky, kde patria aj Živnostníci a Malé podniky poskytujeme komplexné riešenie zníženia CO2 na 0% CO2 a pokiaľ naša kalkulácia / ponuka bude akceptovaná = prijatá výzva 0% CO2 podnikateľom a ESG report pozitívny – tak môžu byť naše služby a vaše investície do ESG v konečnom zúčtovaní aj výnosné.

Pre Stredné podniky vzhľadom na možnú rôznorodosť odvetví je výpočet základnej uhlíkovej stopy podobný ako u MSP, ale môžu pribudnúť potrebné výpočty CO2 špeciálnych častí.

Tieto si môže zákazník na základe nášho odporúčania objednať o partnerov, alebo dať urobiť sám avšak overiteľným postupom ISO14064-1/GHG.

Carbon Free s.r.o. (CF) vytvorila ekonomicky zaujímavé služby smerujúce k úplným 0 emisiám (CF stratégia CO2 Zero) a úspešnému ESG hodnoteniu.

Pre MSP vzhľadom na možnú rôznorodosť odvetví je výpočet základnej uhlíkovej stopy automatizovaný, ale môžu pribudnúť potrebné výpočty CO2 špeciálnych častí.

Tieto si môže zákazník na základe nášho odporúčania objednať o partnerov, alebo dať urobiť sám, avšak overiteľným postupom ISO14064-1/GHG protocol.

Výhody :

 • Základná uhlíková kalkulačka je bezplatná.
 • ESG report (SYNESGY) za 1 rok bezplatný potom 120,- eur za každý rok.
 • Carbon Free s.r.o. ponúka za spracovanie stratégie CO2 Zero 10 eur za tonu / vypočítanej potrebnej kompenzácie CO2 Zero (poplatok môže byť upravený na základe poskytnutých údajov a CO2 výpočtov)
 • Každý rok je však už služba bezplatná za dodržania podmienok navrhnutej stratégie CO2 Zero. V prípade ďaľších požiadaviek budú predmetné služby na základe vzájomnej dohody.


Zníženie nákladov a energií :

Energetické offsety a investície do Obnoviteľných Zdrojov Energie (OZE) budú zahrnuté do CO2 Zero kalkulácie a samozrejme hradené zákazníkom v zaujímavých cenách, alebo prenajaté od CFtak aby mal zákazník všetko z jednej ruky a s výslednou 0% uhlíkovou stopou.

 

V rámci nastavení dlhodobej spolupráce sa riešia otázky zadávania a spracovania údajov v digitálnej forme, pre následné ESG hodnotenia a pre pre minimalizáciu nákladov na spracovanie podkladov, pričom tieto náklady si hradí zákazník sám.
Tu je možnosť využívania aj export údajov z účtovníctva pre platformu CF avšak za ročný poplatok podľa veľkosti a zložitosti dát, maximálne však 300,- eur/rok

Veľké podniky – Nová smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (tzv. smernica CSRD, čo je skratkou pre „Corporate Sustainability Reporting Directive“), vstúpila do platnosti 5. januára 2023. Keďže ide o smernicu, jej obsah musí byť začlenený do vnútroštátnej legislatívy každej krajiny Európskej únie. Z nej vyplívajú nasledujúce povinnosti :

 • Podľa CSRD je definovaný s viac ako 250 zamestnancami.

To znamená, že každý podnik nad 250 zamestnancov, bude musieť robiť ESG report najneskôr za rok 2026, ak chce mať výhodné financovanie v bankách, výhodné poistenie, dodávať svoje služby veľkým spoločnostiam, zúčastňovať sa na verejných obstarávaniach a iným v budúcnosti požadovaných verejných činnostiach. Tu je dôležité aj spoločenská zodpovednosť a vôľa urobiť niečo viac ako požadované.

 • Podľa CSRD je definovaný s viac ako 250 zamestnancami a je zároveň verejne obchodovateľný

To znamená, že každý podnik nad 250 zamestnancov – verejne obchodovateľný, bude musieť robiť Správu o udržateľnosti, ktorej súčasťou je ESG report za rok 2025.

 • Podľa CSRD je definovaný s viac ako 500 zamestnancami.

To znamená, že každý podnik nad 500 zamestnancov bude musieť robiť Správu o udržateľnosti, ktorej súčasťou je ESG report za rok 2024

Carbon Free s.r.o. (CF) vytvorila ekonomicky zaujímavé služby smerujúce k úplným 0 emisiám (CF stratégia CO2 Zero) a úspešnému ESG hodnoteniu.

Pre Veľké podniky vzhľadom na možnú rôznorodosť odvetví je výpočet základnej uhlíkovej stopy podobný ako u MSP, ale môžu pribudnúť potrebné výpočty CO2 špeciálnych častí.

Tieto si môže zákazník na základe nášho odporúčania objednať o partnerov, alebo dať urobiť sám, avšak overiteľným postupom ISO14064-1/GHG protocol.

Výhody :

 • Základná uhlíková kalkulačka je bezplatná.
 • ESG report (SYNESGY) za 1 rok bezplatný potom 120,- eur za každý rok.
 • Carbon Free ponúka za spracovanie stratégie CO2 Zero 10 eur za tonu / vypočítanej potrebnej kompenzácie CO2 Zero (poplatok môže byť upravený na základe poskytnutých údajov a CO2 výpočtov)
 • Každý rok je však už služba bezplatná za dodržania podmienok navrhnutej stratégie CO2 Zero. V prípade ďaľších požiadaviek budú predmetné služby na základe vzájomnej dohody.


Zníženie nákladov a energií :

Energetické offsety a investície do Obnoviteľných Zdrojov Energie (OZE) budú zahrnuté do CO2 Zero kalkulácie a samozrejme hradené zákazníkom v zaujímavých cenách, alebo prenajaté od CFtak aby mal zákazník všetko z jednej ruky a s výslednou 0% uhlíkovou stopou.

V rámci nastavení dlhodobej spolupráce sa riešia otázky zadávania a spracovania údajov v digitálnej forme, pre následné ESG hodnotenia a pre pre minimalizáciu nákladov na spracovanie podkladov, pričom tieto náklady si hradí zákazník sám.

Carbon Free s.r.o. (CF) vytvorila ekonomicky zaujímavé služby smerujúce k úplným 0 emisiám (CF stratégia CO2 Zero), úspešnej udržateľnosti a znižovania CO2.

Cieľom tejto služby je minimalizovať negatívny vplyv verejných inštitúcií na životné prostredie a prispieť k dlhodobému udržateľnému rozvoju.

Verejné inštitúcie nemajú povinnosť robiť ESG report, ale v rámci cieľov EU musia znižovať energetickú náročnosť svojich budov, implementovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a robiť opatrenia na znižovanie emisií skleníkových plynov.

Iné to je ale pre obchodné spoločnosti, kde sú verejné inštitúcie zastúpené – tie podliehajú rovnakým povinnostiam ako Mikro podniky, Male podniky, Stredne podniky a Veľké podniky podľa smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (tzv. smernica CSRD, čo je skratkou pre „Corporate Sustainability Reporting Directive“), ktorá vstúpila do platnosti 5. januára 2023.

Na to aby sme mohli nastaviť plán je potrebné :

 1. Zhodnotenie súčasnej situácie vykonaním analýzu emisií CO2 v činnostiach a prevádzkach verejnej inštitúcie, definovať oblasti s vysokými emisiami a určiť významné zdroje týchto emisií.
 2. Na základe zhodnotenia stanoviť konkrétne ciele zníženia emisií CO2. Ciele budú merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené.
 3. Navrhnúť plán opatrení, ktoré pomôžu dosiahnuť stanovené ciele zameraním sa na zlepšenie energetickej efektívnosti budov, podporu obnoviteľných zdrojov energie, zlepšenie dopravy, minimalizáciu odpadov inovatívnymi technológiami , …..
 1. Vykonať plánované opatrenia a zabezpečiť ich účinnú implementáciu s pravidelným monitorovaním a automatizovaným vyhodnocovaním.
 2. Vzdelávanie a informovanie zamestnancov o cieľoch a opatreniach týkajúcich sa udržateľnosti a zníženia CO2, navrhnúť odmeňovanie pre zvýšenie motivácie zavádzať opatrenia.
 3. Sledovať a hodnotiť dosahované výsledky, analyzovať emisie CO2, dosiahnutie cieľov a efektívnosť opatrení.


CF
 služba udržateľnosti a zníženia CO2 pre verejné inštitúcie bude riadená a integrovaná do stratégie a fungovania vašej inštitúcie.

Je dôležité poznamenať, že tento proces je náročný časovo aj finančne, preto ho nie je možné robiť jedným krokom, ale výsledkom nebudú len úspory, zníženie CO2, ale aj „dokonalé“ služby obyvateľom, občanom s výsledkom lepšieho životného prostredia a lepšia spolupráca s firmami priamo v okolí, ….

Výhody služieb CF :

 • Základná uhlíková kalkulačka je bezplatná.
 • Carbon Free s.r.o. ponúka za spracovanie stratégie CO2 Zero 10 eur za tonu / vypočítanej uhlíkovej stopy produktom CF CO2 Zero
 • Každý rok je však už služba bezplatná za dodržania podmienok navrhnutej stratégie CO2 Zero. V prípade ďaľších požiadaviek budú predmetné služby na základe vzájomnej dohody.

Zníženie nákladov a energií :

Energetické offsety a investície do Obnoviteľných Zdrojov Energie (OZE) budú zahrnuté do CO2 Zero kalkulácie a samozrejme hradené zákazníkom v zaujímavých cenách, alebo prenajaté od CFtak aby mal zákazník všetko z jednej ruky a s výslednou 0% uhlíkovou stopou.

V rámci nastavení dlhodobej spolupráce sa riešia otázky zadávania a spracovania údajov v digitálnej forme, pre následné hodnotenia a pre minimalizáciu nákladov na spracovanie podkladov, pričom tieto náklady si hradí zákazník sám.

Ďalšie zaujímavé doplňujúce info nájdete v odseku – nadácia

Vplyv Verejných inštitúcií na životné prostredie je dôležitý v rámci obecných, mestských a štátnych pozemkov, na ktorých ľudia trávia voľný čas.

Carbon Free s.r.o. (CF) prostredníctvom ESG reportov zlepšuje vzťahy medzi firmami a verejnými inštitúciami prostredníctvom nadácie Zelené Slovensko.

CF a MyTrees foundation vytvára podmienky pre zapojenie miestnych firiem do programu výsadby stromov, parkov a lesoparkov, čo všetci pochopia ako okamžitý prínos k zlepšeniu a kvalite životného prostredia.

Zároveň vytvárame podmienky pre ich „Karbonizáciu“ a tak prostredníctvom našej nadácie dokážeme znižovať uhlíkovú stopu obecných, mestských a štátnych inštitúcií.

Pre firmy z toho vyplývajú benefity, ktoré zlepšujú životné podmienky zamestnancom a zároveň znižujú ich vplyv na lokalite ich pôsobenia. Toto má dopad na ich lepšie ESG skóre, ktoré musia robiť od roku 2024-2026.

Nadácia Zelené Slovensko je nezisková organizácia, ktorá sa špecializuje na zlepšovanie životného prostredia, zalesňovaním a výsadbou stromov, parkov a lesoparkov.

Má bohaté skúsenosti v oblasti výsadby a starostlivosti o stromy, spolupracuje s vysokými a strednými školami, architektmi, urbanistami a vedeckými pracovníkmi v uvedenej oblasti.

Verejné inštitúcie zohrávajú významnú úlohu v spolupráci s MyTrees foundation. Ich úlohou je navrhnúť oblasti, ktoré sú najviac postihnuté činnosťou okolitých firiem a majú dobrý potenciál pro zlepšenie životného prostredia.

Nadácia Zelené Slovensko v rámci CF služieb v rámci ESG vytvára predpoklady pre investície firiem a aj ich zamestnancov do týchto projektov. Firmy si takto zlepšujú vzťahy so zamestnancami, získavajú verejné uznanie, zlepšenie povedomia

a výrazne si zlepšujú vzťahy s verejnými inštitúciami.

Verejné inštitúcie, obce a mestá v spolupráci s Nadáciou Zelené Slovensko vytvoria plán starostlivosti, aby tieto projekty boli dlhodobo udržateľné a k úžitku všetkých zainteresovaných strán.