Kompenzácia

Carbon Free s.r.o. – myšlienka a riešenia posunuté k realite 0,00% CO2 pre všetkých.
Ponúkame komplexné riešenia offsetu pre firmy a verejné inštitúcie, priamo, alebo prostredníctvom certifikovaných partnerov s vypočítateľnou uhlíkovou stopou svojich tovarov, dodávok a služieb, tak aby zákazníci „netrpeli“ zvýšením uhlíkovej stopy takýmito investíciami.

A, Fotovoltická energia

 1. Fotovoltaická energia, známa aj ako solárna energia, je zdroj obnoviteľnej energie, ktorý môže významne prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov. Táto závisí na konverzii svetelnej energie zo Slnka na elektrickú energiu prostredníctvom fotovoltaických článkov.
 2. Zníženie emisií: Fotovoltaické systémy pri výrobe energie nespôsobujú žiadne priame emisie, čo je kľúčovým faktorom v boji proti zmene klímy. Súčasťou ich tvorby je emisný proces, ale raz nainštalované a v prevádzke, neprodukujú žiadne ďalšie emisie.
 3. Udržateľnosť a efektívnosť: Fotovoltaická energia je obnoviteľná, čo znamená, že nevyčerpáva žiadne prírodné zdroje pri jej výrobe. Okrem toho moderné solárne panely majú vysokú účinnosť a dlhú životnosť, čo zvyšuje ich udržateľnosť.
 4. Rýchly vývoj technológií: Rozvoj fotovoltaických technológií je rýchly a neustále prináša vylepšenia, pokiaľ ide o efektívnosť a nákladovú efektívnosť, čo tieto systémy robí ešte atraktívnejšími pre zníženie emisií.
 5. Fotovoltaická energia je esenciálnym nástrojom v boji proti zmene klímy, poskytovaním čistej, ekonomicky efektívnej a obnoviteľnej alternatívy k fosílnym palivám. Jej uplatnenie v poskytovaní energie pre domácnosti, priemysel aj služby môže výrazne prispieť k celosvetovému úsiliu o zníženie emisií.


B, Veterná energia

 1. Veterná energia je jedným z najvýznamnejších zdrojov obnoviteľnej energie, ktorý využíva dynamiku vetra na výrobu elektrickej energie. Má potenciál prispieť k významnému zníženiu emisií skleníkových plynov.
 2. Zníženie emisií: Využitie veternej energie nevedie k priamym emisiám, čo z nej robí uhlíkovo neutrálny zdroj energie. Napriek tomu, že pri výrobe veterných turbíny sú produkované emisie, tieto sú kompenzované počas prevádzkového obdobia turbíny, keď neemituje žiadne skleníkové plyny.
 3. Udržateľnosť a efektívnosť: Veterná energia je jedným z najefektívnejších zdrojov obnoviteľnej energie. Veterné elektrárne majú obrovský potenciál, pokiaľ ide o znižovanie emisií a sú tiež schopné generovať významné množstvá energie, čo zvyšuje ich atraktivitu ako udržateľného riešenia.
 4. Pokroky vo technológii: Posledné desaťročia priniesli významné pokroky v technológii veterných elektrární, ktoré zlepšili ich efektivitu a spoľahlivosť. To umožnilo významné rozšírenie ich uplatnenia a zvýšilo ich príspevok k zníženiu emisií.
 5. Využitie veternej energie môže byť kľúčovým aspektom v boji proti zmene klímy, pretože ponúka uhlíkovo neutrálny, obnoviteľný zdroj energie s vysokým výstupom. Navyše, jeho ďalšie nasadenie môže poskytnúť dôležité príležitosti pre ekonomický rast a vytvorenie pracovných miest, zatiaľ čo pomôže zabezpečiť čistšie, zdravšie životné prostredie pre budúce generácie.


C, Batériové úložísko energie

 1. Batériové úložisko energie je technológia, ktorá umožňuje ukladať prebytočnú energiu pre neskoršie použitie. Tieto systémy môžu prispieť k zníženiu globálnych emisií skleníkových plynov tým, že optimalizujú využitie obnoviteľných zdrojov.
 2. Zníženie emisií: Batériové úložisko energie umožňuje plynulejšie začleňovanie obnoviteľných zdrojov energie, ako sú solárna a veterná energia, do elektrizačných systémov, takže sa môže znížiť závislosť od fosílnych palív. Týmto spôsobom môžu tieto systémy prispieť k redukcii emisií skleníkových plynov.
 3. Efektívnosť a Flexibilita: Vďaka schopnosti nahromadenia a uvoľňovania energie v potrebných časoch, batériové úložisko energie prispieva k významnej efektívnosti a flexibility v energetických systémoch.
 4. Technologický pokrok: V posledných rokoch došlo k významnému pokroku v technológii batérií. Zvýšená účinnosť, dlhšia životnosť a pokles nákladov na batérie vytvárajú nové príležitosti pre ich širšie využitie a vedú k zníženiu emisií.
 5. Batériové úložisko energie sú kľúčovou súčasťou budúcej udržateľnej energetickej infraštruktúry, ktorá môže pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov. Ich využitie v súčinnosti s obnoviteľnými zdrojmi energie môže výrazne prispieť k dosiahnutiu globálnych cieľov v oblasti klimatických zmien.


D, Vodíkové technológie

 1. Vodíkové palivové články (VPC): Vodíkové palivové články sú čistou a účinnou formou výroby elektrickej energie. Využívajú elektrochemickú reakciu medzi vodíkom a kyslíkom na vytvorenie elektriny, pričom jediným vedľajším produktom je voda. VPC sú ideálne pre elektromobilitu, ako alternatívu k spaľovacím motorom s vnútorným spaľovaním, a znižujú emisie skleníkových plynov.
 2. Vodíkové spaľovanie: Vodík môže byť použitý priamo ako palivo vo spaľovacích motoroch. Pri spaľovaní vodíka nevzniká oxid uhličitý (CO2), ale len voda. To znamená, že spaľovanie vodíka nemá vplyv na skleníkový efekt alebo znečistenienie ovzdušia v podobe emisií CO2.
 3. Vodíková výroba z obnoviteľných zdrojov: Výroba vodíka môže byť realizovaná pomocou elektrolýzy vody, pri ktorej sa využíva elektrický prúd zo zelených zdrojov ako sú slnečné elektrárne alebo veterné turbíny. Táto metóda výroby zabezpečuje minimálne emisie CO2 a umožňuje využitie obnoviteľných energií na produkciu vodíka, čím sa znižuje celková uhlíková stopa.
 4. Vodík ako zásobník energie: Vodík môže slúžiť ako zásobník energie pre oblasti so vysokým percentom obnoviteľných zdrojov, kde je dostupnosť energie časovo závislá. Vodík môže byť vyrobený v období nadbytku energie a následne využitý pri nedostatku energie, čím sa zvyšuje efektivita a minimalizuje strata energie.
 5. Spolupráca medzi sektormi: Vodíkové technológie majú potenciál integrovať rôzne sektory ako elektromobilita, energetika a priemysel. Využívanie vodíka vo viacerých odvetviach umožňuje zníženie emisií skleníkových plynov na celkovom úrovni a podporuje trvalo udržateľný rozvoj. Zníženie emisií prostredníctvom vodíkových technológií ponúka mnoho výhod vo forme čistej energie a minimalizácie environmentálneho dopadu. Rovnako je však dôležité zohľadniť výrobu vodíka z udržateľných zdrojov a účinné využitie tejto novovznikajúcej technológie vo vzťahu k existujúcim infraštruktúram a politikám.


E, Tepelné Čerpadlá

 1. Tepelné čerpadlá sú účinné zariadenia na vykurovanie a chladenie, ktoré prevádzajú teplo z jedného miesta na iné. Tieto systémy môžu značne prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov tým, že znížia závislosť od fosílnych palív na vykurovanie a chladenie.
 2. Zníženie emisií: Tepelné čerpadlá pracujú na princípe premiestňovania tepla, a nie jeho výroby, čo je vysoko energeticky efektívne a výrazne redukuje uhlíkovú stopu. Aj keď pri ich prevádzke vznikajú emisie (v prípade napájania zo siete založenej na fosílnych palivách), sú stále oveľa nižšie v porovnaní s tradičnými systémami vykurovania.
 3. Efektivita a úspory: Tepelné čerpadlá sú veľmi efektívne, dokážu produkovať tri až päťkrát viac energie, ako je potrebné na ich prevádzku. Tento vysoký koeficient výkonu vedie k výrazným úsporám energie a tým aj k nižším emisiám.
 4. Vývoj technológií: Napriek tomu, že technológia tepelných čerpadiel je už dlho známa, pokračujúce výskumy a vývoj vedú k významným zlepšeniam v ich efektívnosti, spoľahlivosti a dostupnosti, čo by mohlo viesť k ešte väčšiemu zníženiu emisií v budúcnosti.
 5. Tepelné čerpadlá predstavujú dôležitú súčasť prechodu na nízkouhlíkovú energetickú infraštruktúru. Pri správnej aplikácii a s podporou obnoviteľných zdrojov energie môžu tieto systémy výrazne prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov a pomôcť pri dosahovaní cieľov v oblasti zmeny klímy.


F, Kogeneračná jednotka

 1. Kogeneračné jednotky (CHP – Combined Heat and Power) sú systémy, ktoré súčasne vyrábajú elektrickú energiu a teplo z jedného paliva. Efektívnym využívaním vyrobeného tepla tieto jednotky významne zvyšujú energetickú účinnosť a prispievajú k zníženiu emisií.
 2. Znižovanie Emisií: Kogeneračné jednotky využívajú palivo efektívnejšie ako tradičné metódy výroby energie. Vďaka tomu môžu kogeneračné jednotky znížiť potrebu vyrábať teplo a elektroenergiu oddelene, čo vedie k výraznejšiemu znižovaniu emisií skleníkových plynov.
 3. Účinnosť a Úspory: CHP systémy dokážu dosahovať energetickú účinnosť až 90%, čo je výrazne viac, než pri použití tradičných metód produkcie tepla a energie. Vyššia účinnosť znamená menšiu spotrebu paliva a teda aj nižšie emisie.
 4. Flexibilita: Kogeneračné jednotky sú flexibilné a môžu byť navrhnuté tak, aby splňovali špecifické potreby rôznych aplikácií. To znamená, že môžu byť účinným riešením pre rôzne typy budov alebo priemyselných zariadení.
 5. Kogeneračné jednotky sú účinným nástrojom na zníženie emisií skleníkových plynov a na zvýšenie energetické účinnosti. Predstavujú potenciálnu cestu k udržateľnejšiemu využitiu energie a môžu významne prispieť k dosiahnutiu cieľov v oblasti klimatických zmien.


G, Biomasa

 1. Biomasa ako obnoviteľný zdroj energie: Biomasa zahŕňa organický materiál, ako sú rastlinné odpady, drevo, alebo biologicky rozložiteľné odpady. Využívanie biomasy na výrobu energie je ekologicky prijateľnejšie ako fosílne palivá, pretože pri spaľovaní biomasy sa uvoľňuje iba uhlíkový dioxid (CO2), ktorý biomasa absorbovala počas svojho rastu.
 2. Biomasa a bioenergia: Biomasa môže byť využitá na výrobu bioenergie formou spaľovania, plyngazifikácie alebo fermentácie. Tieto procesy produkujú teplo, elektrinu alebo biopalivá ako náhradu za fosílne palivá. Využitie bioenergie z biomasy znižuje emisie skleníkových plynov a pomáha nahradzovať znečisťujúce fosílne palivá.
 3. Bioplyn a biometán: Bioplyn a biometán sú produkty anaeróbnej fermentácie biomasy, pri ktorej sa produkuje zmes metánu a oxidu uhličitého. Tieto plyny môžu byť potom využité na vykurovanie, výrobu elektrickej energie alebo ako náhrada paliva pre vozidlá. Využitie bioplynu a biometánu zlepšuje energetickú účinnosť a zníženie emisií v porovnaní so spaľovaním tradičných palív.
 4. Využitie odpadu a agrobiomasy: Využitie biomasy z rastlinných odpadov a agrobiomasy má veľký potenciál na zníženie emisií. Zber, spracovanie a využitie týchto odpadov a vedľajších produktov poľnohospodárskej a lesnej produkcie môže znižovať množstvo odpadu, generovať energiu a minimalizovať potrebu spaľovania fosílnych palív.
 5. Udržateľné riadenie lesov: Lesy majú kľúčový význam pri zachytávaní uhlíka a znižovaní emisií skleníkových plynov. Udržateľné riadenie lesných oblastí zaručuje, že drevná biomasa je správne využívaná a obnoviteľným spôsobom obnovovaná. To zaisťuje udržateľnú dodávku biomasy a zároveň ochraňuje biodiverzitu a ekosystémové služby lesných ekosystémov.
 6. Význam výskumu a inovácie: Pre ďalší vývoj a efektívne využitie biomasy je nevyhnutný výskum a inovácia. Investície do výskumu a technologického rozvoja v oblasti biomasy môžu viesť k novým a efektívnejším spôsobom jej využitia, čo povedie k ešte väčšiemu zníženiu emisií skleníkových plynov. Využitie biomasy na zníženie emisií predstavuje veľký potenciál pre ekologické a trvalo udržateľné riešenie pre energetiku a priemysel. Je dôležité podporovať investície a inovácie v tejto oblasti, aby sme mohli efektívne využívať tento obnoviteľný zdroj energie a znižovať našu uhlíkovú stopu.

Carbon Free s.r.o.  ponúka komplexné riešenia energetického offsetu (energetickej náhrady) pre firmy a verejné inštitúcie, prostredníctvom certifikovaných firiem s vypočítateľnou uhlíkovou stopou svojich dodávok a služieb, tak aby zákazníci „netrpeli“ zvýšením uhlíkovej stopy takýmto offsetom.

Energetický offset je koncept využívaný v obnoviteľnej energii, ktorý umožňuje kompenzovať spotrebu elektrickej energie získanej z konvenčných zdrojov (napríklad z fosílnych palív).

V kontexte fotovoltiky, vetra a batériových úložísk, energetický offset znamená, že vytvárate dostatok elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov pre priame použitie a zvyšnú energiu ukladáte do batériového úložiska tak, aby v potrebnom čase mohla byť uložená energie poskytnutá pre použitie, pre kompenzáciu spotreby energie z fosílnych palív, keď nie je priamo dostupný dostatok energie v obnoviteľných zdrojov.

Fotovoltika je technológia, ktorá využíva slnečné žiarenie na výrobu elektriny. Solárne panely alebo solárne bunky zabezpečujú konverziu slnečného žiarenia na elektrickú energiu.

Ak vaše solárne panely vyprodukujú viac energie, než spotrebujete, môžete túto prebytočnú energiu predávať do elektrickej siete a získať tak kredit za dodanú zelenú elektrinu. Tento kredit je forma energetického offsetu.

Veterné turbíny fungujú na podobnom princípe, kde veterná energia sa premieňa na elektrickú energiu vo veterných turbínach. Energiu je možné ihneď spotrebovať, alebo ju uložiť do batérií na neskoršie využitie. Keď vytvárate viac energie vetrom, než spotrebujete, môžete ju opäť predávať do siete a získať kredit za dodanú zelenú elektrinu.

Bateriové úložiská slúžia na uchovávanie prebytočnej energie z fotovoltiky alebo vetra, ktorá sa nevyužije okamžite. Táto energia je uložená v batériách a neskôr môže byť využitá, keď je potrebná, napríklad počas noci alebo v období nízkej produkcie energie z obnoviteľných zdrojov. Týmto spôsobom môžete využívať obnoviteľnú energiu aj vtedy, keď nie je dostupná priame slnečné žiarenie alebo vietor.

Energetický offset pre fotovoltiku, vietor a bateriové úložiská tak umožňuje minimalizovať alebo úplne eliminovať závislosť na elektrickej energii z konvenčných zdrojov. Pomáha to znižovať škodlivé emisie do životného prostredia a prispievať k udržateľnej a čistej energii.

Príklad vlastných „zelených“ offsetov našich zákazníkov a partnerov na našich farmách. (Porovnanie 2020 a 2022)

„My zelené offsety tvoríme a tak aktívne prispievame k znižovaniu CO2“

Carbon Free s.r.o. komplexne zabezpečí všetky postupné investične plánované kroky tak, aby vaše investičné náklady boli dlhodobo udržateľné a zároveň, aby boli vaše investície zhodnocované a zároveň evidované v účtovných výkazoch vašej spoločnosti a tak zlepšovali aj ekonomické hodnotenie vašej spoločnosti.

Investovanie do výsadby stromov a tvorba nových – vlastných uhlíkových kreditov (CO2) má rôzne benefity, ktoré sa pozitívne premietnu do decentralizovanej štruktúry ESG (Environment, Social a Governance) faktorov a tak takouto investíciou zlepšíte celkové ESG skóre firmy.

1. Environmentálne benefity :

a, Absorpcia CO2 – Stromy absorbujú CO2, čo pomáha znížiť emisie skleníkových plynov. To môže zlepšiť environmentálne skóre vo vašom ESG hodnotení.

b, Podpora biodiverzity – Výsadba stromov môže pomôcť zlepšiť biodiverzitu a zdravie ekosystému, čo rovnako môže prispieť k vyššiemu environmentálnemu skóre.

2. Sociálne benefity :

a, Vytváranie pracovných miest – Stromové farmy môžu vytvárať pracovné príležitosti, čo sa pozitívne prejaví v sociálnom skóre.

b, Povedomie o udržateľnosti – Táto iniciatíva môže tiež pomôcť zvýšiť povedomie o udržateľnosti a vzdelávanie v tejto oblasti.

3. Governance (Riadenie) benefity :

a, Demonštrácia zodpovednosti a transparentnosti – Investovanie do udržateľných projektov ukazuje zodpovedné správanie firmy a jej záväzok voči trvalo udržateľnému rozvoju. To môže spoločnosti pomôcť zvýšiť skóre v oblasti riadenia (Governance).

b, Vytváranie uhlíkových kreditov – Tieto kredity môžu byť použité na kompenzáciu emisií spoločnosti, alebo môžu byť predané iným firmám. Toto môže byť tiež pozitívne zahrnuté do skóre v oblasti riadenia, keďže ukazuje pro-aktivitu firmy vo veciach zmeny klímy.

Ako sa to konkrétne prejaví v ESG skóre vašej firmy záleží na konkrétnej metodike, ktorú používajú ESG hodnotiace agentúry. Každá z nich môže brať do úvahy rôzne faktory a prispôsobiť skóre podľa toho, ako dôležité sú tieto faktory pre celkové hodnotenie.

Je teda dôležité konzultovať tieto detaily s nami – expertom na ESG, aby bol lepšie pochopený zámer vašej investície do výsadby stromov a tvorby uhlíkových kreditov v hodnotiacej agentúre ESG, ktorá vypočíta ESG skóre vašej firmy.

Investícia do „vlastných“ uhlíkových kreditov vám zabezpečí fixnú – plánovanú cenu kompenzácie CO2 (okrem iných výrazných ESG score benefitov), nebudete viazaný na trhové podmienky a ceny, ktoré výrazným spôsobom budú zasahovať do vášho podnikania.

Offset si môžeme aj zakúpiť. Rozdelujeme ho na :

1, Reforestrácia – výsadba lesov tu si kupujeme „zelené offsety“ ktoré ponúkaju iné spoločnosti a overujú podľa medzinárodných štandardov. Takýmto spôsobom pre Vás zabezpečujú znižovanie uhlíkovej stopy bez vašej investícii a plánovania s rizikom vysokých cien v budúcnosti.

2, Energetický offset, ktorý si môžete aj kúpiť od poskytovateľov, je to spôsob, ako kompenzovať svoju spotrebu energie z konvenčných zdrojov tým, že podporíte projekty obnoviteľnej energie iných spoločností a tým znižovať svoju uhlíkovú stopu.

Tieto projekty môžu zahŕňať solárne elektrárne, veterné farmy, batériové úložiská, vodné elektrárne, alebo iné zdroje čistej energie.

Keď si kúpite energetický offset, platíte za kredity, ktoré reprezentujú množstvo obnoviteľnej energie vyprodukované inými spoločnosťami – poskytovateľmi / uhlíkové kredity. Tento kredit potom môžete použiť na kompenzáciu vášho vlastného spotrebovaného množstva energie z fosílnych palív.

S týmto sú spojené cenové riziká, že cena zelených, alebo energetických offsetov môže byť ovplyvnená trhom.

Ak je dopyt po zelených alebo energetických offsetoch väčší než ponuka, môže to viesť k vyšším až vysokým cenám.

Od roku 2027 bude pre ESG (Environmentálne, Sociálne a Správa) report dôležitým faktorom. Spoločnosti, ktoré sú dobre hodnotené v ESG reportoch, preukazujú svoj záväzok voči udržateľnosti a ochrane životného prostredia. Informácie z ESG reportov vám môžu pomôcť pri výbere poskytovateľa energetického offsetu, ktorý je v súlade s vašimi hodnotami a cieľmi. Je dôležité, aby ste sa informovali o poskytovateľoch a získali transparentné informácie o ich projektoch obnoviteľnej energie, cenách a ich ESG reportoch, aby ste mohli urobiť dobre informované rozhodnutie pri nákupe energetického offsetu.

Ak však máte dosiahnuť „dobré“ ESG hodnotenie a nevyužijete vlastné investičné aktivity, budete musieť počítať od roku 2025 s výrazným zvyšovaním cien za energetický offset, alebo zelené kredity.

V ESG hodnotení majú väčšiu bonifikáciu vlastné zelené alebo energetické offsety, ako len kúpené.