ESG

OZE Solutions so záväzkami voči prírode

Novou povinnosťou pre firmy bude príprava nefinančných ESG reportov. Je prevádzkovanie takýchto smart energetických riešení „plusovým bodom“?

Určite áno. ESG report sa týka čoraz väčšieho počtu firiem a nie je už iba o prezentovaní svojich aktivít v oblasti udržateľnosti. Dobré ESG skóre dnes výrazne zvyšuje šance a možnosti firiem získať finančné prostriedky od verejných alebo komerčných inštitúcií. Ako som už spomenul, naše smart batériové úložiská vedia pomáhať stabilizovať sieť bezemisným spôsobom.

Batériové úložiská a služby v oblasti ESG a CO2 spolu s komplexnými riešeniami v prípade vlastných a externých energetických a zelených uhlíkových offsetov u nás poskytuje spoločnosť OZE solutions a.s. OZE Solutions a.s. je zároveň aj výrobcom EV-GP batériových úložísk s certifikáciou ISO9001 a ISO14001.

OZE Solutions a.s. sa sama zaviazala, že do konca roku 2025 zníži uhlíkovú stopu svojej činnosti na 0% CO2 výstavbou reálnych obnoviteľných zdrojov energie s nulovými emisiami. Navyše OZE Solutions, a.s. takisto aktívne podporuje a investuje do výsadby viac ako 1000 stromov ročne pre svoje reálne vytvorené „zelené“ certifikované krytie CO2, čo v približnom prepočte znamená zníženie o viac ako 50 ton CO2 ročne na 1000 stromov od roku 2025. Za účelom aktívneho pôsobenia prírody voči globálnemu otepľovaniu podporuje aktivity OZ, ktoré sa aktívne zaoberajú zlepšovaním životného prostredia.

Preto ak chcete i vy žiť v súlade s prírodou a znižovať vlastnú ekologickú stopu, kontaktujte nás – máme pripravený komplexný systém riešení znižovania uhlíkovej stopy PRE FIRMY až na 0,00 %

Viac o ESG na konferenciách ESG-LIVE

Carbon Free s.r.o. poskytuje unikátne riešenia CO2 pre kvalitné ESG reporty tým firmám, ktoré majú záujem zanechať našu planétu udržateľnejšiu a zelenšiu.

Pri výpočtoch uhlíkovej stopy CO2 postupujeme podľa GHG protocolu. Emisie skleníkových plynov delíme podľa GHG na :

Scope 1 podľa GHG sú – priame emisie skleníkových plynov, ktoré spoločnosť vytvára, alebo ovláda – napr. spaľovanie paliva vo svojich vozidlách,

Scope 2 podľa GHG sú – nepriame emisie skleníkových plynov, ktoré vznikajú nakupovaním energií, ako sú el. energia, teplo, chlad, plyn, para,… tieto vytvárajú príležitosť na znižovanie energetickej náročnosti svojho podnikania.

Scope 3 podľa GHG sú – nepriame emisie skleníkových plynov, ktoré vznikajú v hodnotovom reťazci spoločnosti, ako sú dodané tovary a služby, zamestnanci, emisie vnikajúce s likvidáciou odpadu vyprodukovanými spoločnosťou, obchodné cesty, transporty, investície, prenájom, distribúcia výrobkov, servis a údržba predaných výrobkov, vlastné výrobky, likvidácia výrobkov na konci životnosti,… tieto vytvárajú príležitosť zlepšovať procesy, využívať recyklované výrobky, žiadať dodávateľov dodávať služby bez uhlíkovej stopy,

ESG skóre je číslo, ktoré slúži k hodnoteniu toho, ako dobre sa spoločnosť vysporiada s rizikom a otázkami týkajúcimi sa environmentálnych, sociálnych a správnych záležitostí v každodennej prevádzke.

ESG Skóre sa obvykle pohybuje od 0 do 100, pričom skóre menšie ako 50 sa považuje za relatívne zlé a viac ako 70 za dobré.

Pre ESG skóre niektoré agentúry používajú aj hodnotenie písmenami A,B,C,D,E

ESG skóre sa skladá z troch hlavných kategórií : Environment, Social a Governance

Environment

Kategória Environment sa týka otázok, ako je uhlíková stopa, energetická účinnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, využívanie vody, znečistenie, nakladanie s odpadmi, dopad na biodiverzitu, ohľaduplné zaobchádzanie k životnému prostrediu, znižovanie skleníkových plynov, ochrana prírodných zdrojov a udržateľnosť využívania energetických zdrojov.

Social – Sociálna oblasť

Kategória Social v ESG skóre sa týka otázok, ako sú diverzita a inkluzivita, spravodlivá mzda, vzdelávanie, flexibilný pracovný čas a ďalších faktorov, ktoré vplývajú na vzťahy spoločností s ich zainteresovanými stranami, ako sú akcionári, zamestnanci, nájomníci, susedia a obchodní partneri. Hodnotenie spoločnosti v tejto kategórii sa obvykle zameriava na to, ako dobre sa spoločnosť stará o svojich zamestnancov a aký má vzťah s miestnou komunitou, ohľaduplnosť voči zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom a komunitám v ktorých spoločnosť pôsobí, vrátane ľudských práv, diverzity, inkluzivity a charitatívnych aktivít.

Governance

Kategória Governance v ESG skóre sa týka otázok, ako sú transparentnosť, etika, zodpovednosť, nezávislosť, dodržiavanie právnych predpisov a ďalších faktorov, ktoré vplývajú na spôsob, akým spoločnosť riadi svoje podnikanie. Hodnotenie spoločnosti v tejto kategórii sa obvykle zameriava na to, ako dobre sa spoločnosť riadi, aký má vzťah s akcionármi a ako spravuje zverený majetok, financie a povinnosti voči štátu, spravovanie spoločnosti z hľadiska etiky, transparentnosti a vzťahov k zúčastneným stranám.

Vzor ESG certifikátu nášho partnera www.CRIF-ESG.sk